Obligate Strategie: John Maynard Keynes

“Het is gemakkelijker om via de gangbare weg te falen dan via de niet-gangbare weg te slagen.”

John Maynard Keynes